Samsung Galaxy J7 Pro Display Solution

Samsung Galaxy J7 Pro Display Solution

Múc 2 cuộn dây kia ra thay thế rồi đo tụ nào chạm gỡ ra hoặc thay thế là done.Previous Post
Next Post

post written by:

0 Comments: